Bổ sung nhiệm vụ NCKH " Nghiên cứu về tác động của đại dịch Covid đối với đời sống xã hội"
Ngày đăng: 12/09/2021 16:41     182
Dự thảo báo cáo tự đánh giá trường ĐH Thủ Dầu Một
Ngày đăng: 31/07/2017 09:27     589
Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Ngày đăng: 31/07/2017 09:25     466
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên THPT trình độ đại học
Ngày đăng: 31/07/2017 09:24     508
Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Đại học
Ngày đăng: 31/07/2017 09:20     522
Thành lập các nhóm chuyên trách công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN
Ngày đăng: 31/07/2017 09:18     518
KH Hoạt động tổ kiểm soát việc thực hiện báo cáo tự đánh giá chất lượng cấp chương trình theo chuẩn AUN-QA giai đoạn 2017 - 2018
Ngày đăng: 31/07/2017 09:13     505
Tìm hiểu về AUN
Ngày đăng: 31/07/2017 09:12     508
Kế hoạch tập huấn đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN
Ngày đăng: 31/07/2017 09:05     517
Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài theo chuẩn AUN từ năm 2015 - 2018
Ngày đăng: 31/07/2017 08:58     450
KH Xây dựng khung thực hiện báo cáo tự đánh giá chất lượng cấp chương trình theo chuẩn AUN-QA giai đoạn 2017 - 2018
Ngày đăng: 30/07/2017 13:44     453
Công văn số 372/ĐHTDM-KH về việc Một số nội dung về công tác NCKH trong thời gian tới
Ngày đăng: 30/07/2017 13:41     484
KH hội thảo chuyên gia Tiếp cận kỹ năng giảng dạy tích cực qua mô hình ISW của Canada cho GV theo hướng chuyên nghiệp
Ngày đăng: 28/05/2017 17:38     475
Kế hoạch hội thảo khoa học TP thông minh: Những vấn đề đặt ra cho NC giáo dục ĐH
Ngày đăng: 28/05/2017 17:37     472
KH tọa đàm chuyên gia Định hướng giá trị và phẩm chất nghề nghiệp cho sinh viên Trường ĐH TDM trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Ngày đăng: 28/05/2017 17:33     437
Kế hoạch tập huấn ISW của Khoa Sử
Ngày đăng: 28/05/2017 16:49     493